Formele zorg, wijkgericht werken

De relatie met de formele zorg wordt voor organisaties voor vrijwilligerszorg alsmaar belangrijker. In de praktijk blijkt het niet altijd even gemakkelijk om die relatie goed vorm te geven. Contactleggen met formele zorg is een moeizaam proces. Het blijkt voor individuele organisaties nauwelijks te doen om bij al die professionele zorgverleners binnen te komen. Voor de formele zorg is overleggen en afspraken maken met een overkoepelend netwerk aantrekkelijkerdan met iedere deelnemer afzonderlijk.

In de Westelijke Mijnstreek is er bijvoorbeeld interesse vanuit de professionele zorgaanbieders om convenanten met het netwerk te sluiten over de inzet van zorgvrijwilligers. In Haarlem werken zorgorganisaties en het netwerk samen in het project Het Nieuwe Zorgwerken. En in Enkhuizen neemt een afvaardiging van het netwerk deel aan de Eenzaamheidstop, waarin zorg- en welzijnsverleners zoeken naar manieren om gezamenlijk het sociaal isolement aan te pakken. De netwerken presenteren zich ook tijdens lokale welzijnsmarkten of organiseren zelf een congres vrijwilligerszorg, zoals MVZ 010 doet, waarvoor ook de formele zorg en sociale wijkteams worden uitgenodigd. 

Wijkgericht werken

Het wijkgericht werken is een ontwikkeling waar de netwerkpartijen op aan zullen moeten sluiten om hun mogelijkheden te benutten. Als netwerk kunnen zij samen zoeken naar manieren om mee te gaan in die verschuiving, bijvoorbeeld door meer activiteiten en communicatie op wijkniveau te organiseren en door verbinding met de sociale wijkteams en wijksteunpunten te zoeken. MVZ 010 geeft hieraan gehoor door ‘De maand van …’ te organiseren, een programma van activiteiten op gebieds-/wijkniveau die een impuls geven aan de werving van cliënten en vrijwilligers in die gebieden. Bij ‘De maand van …’ hoort bijvoorbeeld een feestelijke opening met workshops, die aandacht en publiciteit genereert voor de netwerkorganisaties die actief zijn in die gebieden. Het wijkgericht werken zal van netwerkpartners vragen het eigen aanbod kritisch onder de loep te nemen. Dat is nu nog heel erg gericht op 1-op-1-contacten, terwijl wijkgericht werken zich meer richt op het collectief en ketensamenwerking hierin een cruciale plaats inneemt.

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.